1. Algemeen
  1. Algemeen
  2. Prijzen
  3. Prijswijzigingen
  4. Betalingsmogelijkheden
  5. Verzending / Levering
  6. Levering van software
  7. Levering van diensten / support
  8. Geheimhouding
  9. Intellectuele eigendomsrechten
  10. Leverings-, betaal- en protesttermijnen
  11. Teruggave
 2. Hosting & Domeinregistratie
  1. Domeinregistratie
  2. Contractduur / Verlenging
  3. Opzegging
  4. Beschikbaarheid
  5. Verantwoordelijkheid en gedragsregels
  6. Fair-Use policy
  7. Schending
 3. Gebruiksvoorwaarden
  1. Gebruik webpagina
  2. Informatieverstrekking / Nieuwsbrief
  3. Aansprakelijkheid
  4. Wijzigingen
  5. Toepasselijk recht en geschillen

Laatste aanpassing: 9 april 2016


Algemeen

Scorpion Computers & Software is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Scorpion Computers & Software van een bestelling/opdracht van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Scorpion Computers & Software. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Prijzen

Prijzen die door Scorpion Computers & Software in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Scorpion Computers & Software meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen (maandag tot en met vrijdag), exclusief feestdagen.

Prijswijzigingen

Scorpion Computers & Software kan de prijzen aan het begin van de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingtermijn van tenminste één maand wijzigen. Indien de cliënt binnen een door Scorpion Computers & Software gestelde redelijke termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, geldt de wijziging als zijnde geaccepteerd. In haar wijzigingsaankondiging wijst Scorpion Computers & Software de cliënt erop, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.

Betalingsmogelijkheden

 • Factuur:

Na ontvangst van de factuur, dient het bedrag binnen de daarvoor gestelde betalingtermijn op de aangegeven bankrekening te zijn ontvangen. Betaling per factuur kan alleen indien hier, voorgaande aan de uiteindelijke bestelling, duidelijke afspraken over zijn gemaakt tussen Scorpion Computers & Software en diegene die het product gaat afnemen.

 • Betaling vooraf:

Verzending c.q. levering geschiedt, zodra het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening is bijgeschreven, of anders is voldaan.

Verzending / Levering

De verzending/levering geschiedt uiterlijk binnen 5 werkdagen die volgen op de betaling mits duidelijk vooraf is aangegeven dat hiervan wordt afgeweken (voor zover beschikbaar, niet bij vooruitbetaling). Voor maatwerkproducten geldt dat deze op een vooraf gestelde datum worden uitgeleverd.

Verzending c.q. levering geschiedt te allen tijde, zodra het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening is bijgeschreven of anders is voldaan, mits hiervoor andere individuele afspraken zijn gemaakt. Voor abonnementen geldt dat de geleverde service kan worden stopgezet mits facturen niet op tijd worden voldaan.

Levering van software

De opdrachtgever erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Scorpion Computers & Software voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Scorpion Computers & Software wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever in licentie wordt gegeven, zullen door de opdrachtgever worden nageleefd. De opdrachtgevererkent de software enkel voor zijn eigen gebruik in te zetten. Geen gebruik is toegestaan door derden. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Scorpion Computers & Software leiden. Geen enkele overeenkomst met Scorpion Computers & Software brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Scorpion Computers & Software of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Levering van diensten / support

Wanneer de opdrachtgever een aanvraag tot support indiend dan zal door Scorpion Computer & Software allereerst worden onderzocht of zij in staat is om geheel of gedeeltelijk aan deze aanvraag te voldoen. Wanneer het support betreft aan een website dan dient deze (en tevens eventuele uitbreidingen) te zijn geupdate naar de laatste versie. Indien de opdrachtgever een beheerscontract heeft afgesloten met Scorpion Computers & Software zijn wij verantwoordelijk voor de updates. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan zullen kosten voor het updaten aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Geheimhouding

Scorpion Computers & Software dient van zijn opdrachtgevers te weten, of behoort te weten of vermoeden welke gegevens een geheim of vertrouwelijk karakter hebben, zoals maar niet uitsluitend informatie betreffende de organisatie, bedrijfsvoering, financiële en technische zaken, inhoud, oorsprong en bestemming van transacties. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld, op passende wijze beveiligd en niet aan derden bekend worden gemaakt. Tevens zullen wij dit opleggen aan onze medewerkers en/of partijen die wij inzetten voor eventuele werkzaamheden aan producten van onze opdrachtgevers. Deze geheimhoudingsverplichting zullen wij hanteren tot 3 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie die:

 • onderdeel is (geworden) van het publieke domein;
 • rechtmatig is verkregen van een derde die niet gebonden is door een soortgelijke geheimhoudingsverplichting;
 • met toestemming van de andere partij is vrijgegeven;
 • op grond van wet- of regelgeving of op last van een bevoegde autoriteit door Partij verplicht verstrekt dient te worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Scorpion Computers & Software geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Scorpion Computers & Software , mag de opdrachtgever geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Scorpion Computers & Software opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Scorpion Computers & Software en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum (mits expliciet anders aangegeven op de factuur). Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de opdrachtgever geeft Scorpion Computers & Software tevens het recht om een administratiekost van € 250,- aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens € 500,- per geval), zullen worden gedragen door de opdrachtgever.

Voor opdrachten die maatwerk bevatten zal bij het verlenen van de opdracht 50% van het overeengekomen totaalbedrag in rekening worden gebracht. Het resterende bedrag zal voor oplevering worden gefactureerd. Oplevering kan plaats vinden wanneer het volledige verschuldigde bedrag voldaan is. Restitutie van het gefactureerde bedrag bij het verlenen van de opdracht is niet mogelijk, mist aan het bovengestelde protesttermijn wordt voldaan.

Teruggave

U kunt het ontvangen product zonder opgaaf van redenen binnen 3 werkdagen door het retour zenden ervan teruggeven. De producten dienen te allen tijde onbeschadigd en in de originele en onbeschadigde verpakking te worden teruggestuurd. Dit geldt niet voor producten die voor u of uw bedrijf in opdracht zijn geproduceerd (bv. maatwerk software). Maatwerkproducten welke aan de vooraf gestelde specificaties voldoen kunnen nooit worden geretourneerd. Ook software kan nooit worden geretourneerd.


Hosting & Domeinregistratie

Domeinregistratie

Indien Scorpion Computers & Software in opdracht van een opdrachtgever een domein registreert, dan blijft dit domein eigendom van de opdrachtgever. Registratie zal in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden op naam van Scorpion Computers & Software. Wanneer op verzoek van de opdrachtgever het domein moet worden verhuisd dan zal Scorpion Computers & Software alle medewerking voor deze verhuizing leveren. Eventuele voorkomende kosten voor verhuizing van een domein zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Contractduur/Verlenging

Periode voor het hosten van website via Scorpion Computers & Software is minimaal 6 maanden. Voor de hosting van servers geldt een minimale contractduur van 12 maanden. Tenzij uit de aanbieding anders blijkt, wordt de overeenkomst automatisch met de minimumlooptijd / eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang deze niet door een der partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand voorafgaand aan de afloop van de overeenkomst wordt opgezegd. Bedraagt de eerste looptijd van de overeenkomst meer dan een jaar, dan bedraagt de verlengingsduur tevens één jaar.

Opzegging

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Scorpion Computers & Software kunnen slechts worden beëindigd tegen het einde van de periode waarvoor deze zijn aangegaan. Dit moet via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 2 maanden. Bij gebreke van tijdige opzegging worden deze contracten beschouwd alszijnde stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur waarvoor deze eerder waren aangegaan. Dit op de voorwaarden die door Scorpion Computers & Software worden gehanteerd voor soortgelijke contracten op het tijdstip van stilzwijgende verlenging.

Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren en per reguliere post te worden aangeboden. Faxen zijn eventueel ook mogelijk. Opzeggingen per email worden niet in behandeling genomen. De opzegging dient te zijn voorzien van een handtekening van de daarvoor bevoegde persoon om rechtsgeldigheid en daarmee toepassing van het Nederlands recht te garanderen.

Bij vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst vindt er geen restitutie plaats van eventueel al betaalde gelden.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt minstens 95% gemiddeld per jaar. Scorpion Computers & Software wijst haar cliënten erop, dat beperkingen of belemmeringen van haar dienstverlening kunnen optreden, die buiten de invloedsfeer van Scorpion Computers & Software liggen. Daaronder begrepen zijn in het bijzonder handelingen van derden, die niet in opdracht van Scorpion Computers & Software handelen, niet door Scorpion Computers & Software beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet evenals force majeure. Evenzo kan ook de door de cliënt benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur van invloed op de diensten van Scorpion Computers & Software zijn. Voor zover dergelijke omstandigheden van invloed zijn op de beschikbaarheid of functionaliteit van de door Scorpion Computers & Software geleverde dienst, heeft dit geen uitwerking op de contractconformiteit van de door Scorpion Computers & Software geleverde dienst.

Scorpion Computers & Software is niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt de onbereikbaarheid van de server, stroomuitval of storingen en onderhoud aan software en/of apparatuur.

Verantwoordelijkheid en gedragsregels

Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste.

 • De cliënt is ervoor verantwoordelijk, dat zijn domein(en), zijn inhouden en andere opgeslagen data geen wettelijke voorschriften noch rechten van derden schenden. Scorpion Computers & Software wijst erop dat in voorkomende gevallen - in het bijzonder bij internationale domeinen - andere nationale rechtsregelingen in acht genomen dienen te worden.
 • De cliënt verplicht zich tevens, geen domeinen of webinhouden voor bezoek aan te bieden die een extremistisch (in het bijzonder rechts-extremistisch), pornografische of commercieel-erotisch karakter hebben. Dit geldt ook, wanneer dergelijke inhouden door hyperlinks of andere links, die de cliënt op pagina´s van derden plaatst, toegankelijk worden gemaakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het up to date houden van software / websites welke geplaatst zijn op de hosting omgeving. Dit ter voorkomen van schade aan de website / applicatie en andere onderdelen welke geïnstalleerd zijn op dezelfde serveromgevingen. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door hackers. Indien kan worden nagegaan dat schade ontstaat door nalatigheid zullen de kosten aan de client worden doorbelast. Deze kosten zijn potentieel zeer hoog.
 • Ook het verzenden van spam-mails is verboden. Dit omvat in het bijzonder het verzenden van verboden en ongewenste reclame aan derden. Bij verzending van e-mails is het tevens verboden, foutieve gegevens van de afzender te vermelden of de identiteit van de afzender op enige andere wijze te versluieren. De cliënt is verplicht, bij commerciële communicatie dit oogmerk door een dienovereenkomstige opmaak van het e-mail gebruik duidelijk te maken.
 • De opdrachtgever vrijwaart Scorpion Computers & Software van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever geplaatste data. Scorpion Computers & Software is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming door de opdrachtgever wordt toegebracht is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Fair-Use policy

Voor bepaalde hosting pakketten (en tevens voor sommige andere diensten) geldt geen vaste beperking m.b.t. dataopslag of datatraffic. Hierop is echter wel een fair-use policy van toepassing. Mocht het gebruik significant afwijken van het gemiddelde gebruik zullen we je hierop attenderen. Indien hiermee niets wordt gedaan behouden wij ons het recht voor:

 • Het abonnement c.q. contract te beperken.
 • Het abonnement c.q. contract in onderling overleg te upgraden.
 • Het abonnement c.q. contract te beëindigen.

Schending

Wanneer door derden aannemelijk wordt gemaakt, dat hun rechten door de inhoud van een internetpresentie, andere op een server van Scorpion Computers & Software opgeslagen data of een domein als zodanig worden geschonden, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd, dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresenties worden geschonden, kan Scorpion Computers & Software de desbetreffende internetpagina(´s) blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen partijen betreffende de rechtsschending voortduurt.

Tevens behouden ons het recht voor websites die een bedreiging vormen voor het functioneren van Scorpion Computers & Software zonder enige kennisgeving vooraf te blokkeren en/of verwijderen. Dat ter beoordeling van Scorpion Computers & Software. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat zijn website het functioneren van Scorpion Computers & Software niet in gevaar komt. Indien de website van de opdrachtgever het functioneren van Scorpion Computers & Software verstoort en de opdrachtgever dit redelijkerwijs had kunnen vermoeden is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle gevolgschade.

Bij inhouden met een extremistisch, pornografisch of commercieel-erotisch karakter kan Scorpion Computers & Software in plaats van enkel een blokkade tevens een onmiddellijke beëindiging besluiten.

Verzendt de cliënt spam-mails, kan Scorpion Computers & Software de postvakken op de mailserver tijdelijk blokkeren. Wordt in spam-mails een internetadres genoemd of gelinkt dat door Scorpion Computers & Software wordt beheerd of waarvan de inhouden in het Scorpion Computers & Software computercentrum zijn opgeslagen, kan Scorpion Computers & Software het domein of de betreffende inhouden tijdelijk blokkeren.

De vergoedingsaanspraak van Scorpion Computers & Software blijft bestaan, zolang om voornoemde redenen een blokkering van een dienst wordt uitgevoerd.

Alle door Scorpion Computers & Software, of derden, geleden schade door schending van deze voorwaarden zal worden verhaald.


Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze webpagina en aanverwante informatie verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Gebruik webpagina

Het gebruiken en downloaden van de inhoud van deze webpagina is alleen voor het privé- en niet-commerciële gebruik toegestaan. Voorwaarde is echter dat in elke kopie naar alle auteurs- en andere eigendomsrechten van de oorspronkelijke inhoud verwezen wordt.

De inhoud van deze webpagina is auteursrechtelijk beschermd. Die mag noch veranderd noch op een andere webpagina gebruikt worden mits nadrukkelijke en schriftelijk toestemming is verschaft door de eigenaar: Scorpion Computers & Software.

Het recht op het gebruik vervalt onmiddellijk bij inbreuken op deze voorwaarden. In dit geval moet al de informatie die al gedownload is vernietigd worden.

Informatieverstrekking / Nieuwsbrief

Scorpion Computers & Software zal opdrachtgevers automatisch opnemen in de distributielijst voor informatieverschaffing. De opdrachtgever behoudt het recht om zich af te melden voor deze service waarmee deze tevens wordt uitgesloten van mogelijk noodzakelijke informatie voor zijn/haar bedrijfsvoering of marketingstrategie.

De persoongegevens die worden gebruikt voor de distributie van informatie zullen ten aller tijden met respect en integeriteit worden behandeld zoals beschreven in onze privacy policy.

Aansprakelijkheid

Voor zover deze website links naar andere webpagina's geeft, gebeurt dit alleen als dienst. Scorpion Computers & Software kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van vreemde webpagina's. Scorpion Computers & Software heeft geen enkele invloed op de vormgeving en de inhoud van de links en neemt hier uitdrukkelijk afstand van.

Scorpion Computers & Software stelt de inhoud van zijn webpagina met uitsluiting van elke aansprakelijkheid ter beschikking. Voor de juistheid, volledigheid, actualiteit alsook voor de geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoelen van de inhoud of de vrijheid van rechten van derden kan Scorpion Computers & Software niet aansprakelijk gesteld worden. Vergissingen, schrijffouten, wijzigingen e.d. zijn voorbehouden.

Het risico bij het gebruik van de inhoud van deze webpagina ligt alleen bij de gebruiker. Scorpion Computers & Software kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt echter niet voor opzet en voor een wettelijk voorgeschreven en niet afdingbare aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Wijzigingen aan de inhoud van deze webpagina of aan de daarin genoemde producten, prijzen of levermogelijkheden etc. kan Scorpion Computers & Software altijd zonder voorafgaande aankondiging aanbrengen. Voor de actualisering van de inhoud van deze webpagina bestaat geen verplichting. Wordt buiten de staat der Nederlanden de inhoud van deze webpagina bekeken, dan gebeurd dit op eigen risico. De gebruiker is voor het naleven van het nationale recht zelf verantwoordelijk. Deze bepalingen gelden in de actuele versie. Als er in de webpagina meer specifieke clausules opgenomen zijn, dan gelden die met voorrang op de algemene bindende gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en Scorpion Computers & Software te beoordelen en daarop uitspraak te doen.

 

Over Scorpion Computers & Software

Deze website is eigendom van:

Scorpion Computers & Software
Goudsbloem 52
5071 EZ Udenhout (Nederland)

Bezoekadres:
Kerkstraat 1
3900 Overpelt (België)

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18037524.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u het contactformulier invult, dan beschikken wij over de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-nummer
 • Uw telefoonnummer (optioneel)

Wanneer u ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan weten wij:

 • Uw naam of de naam die u in uw e-mailprogramma heeft ingevoerd
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer (optioneel)

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden.
Deze gegevens worden door software waarin het contactformulier is gemaakt (Joomla!). Gegevens van informatieformulieren zijn gemaakt in RSForms Pro en worden opgeslagen op onze webserver en worden van daaruit doorgestuurd naar een van onze mailboxen. Dit gebeurt via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over Scorpion Computers & Software en/of haar diensten en producten. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor Scorpion Computers & Software relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan Scorpion Computers & Software verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Scorpion Computers & Software aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Scorpion Computers & Software kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart.

 • Scorpion Computers & Software is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Scorpion Computers & Software om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Scorpion Computers & Software, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van Scorpion Computers & Software waar u klant bent.
 • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Scorpion Computers & Software zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Scorpion Computers & Software jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
 • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van Scorpion Computers & Software waar u klant bent.

Cookies

Naast persoonsgegevens gebruikt Scorpion Computers & Software ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden er cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op de website van Google.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer u met ons een overeenkomst heeft gesloten of een dienst afneemt (bijvoorbeeld onderhoud aan uwwebsite), dan is daarvan een factuur opgemaakt. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog, indien u dit wenst, binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?

U kunt ons te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens wij van u verwerken of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Scorpion Computers & Software mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.